Background

Standartlar

Standartlar

Neta Şirketler Grubu Standartları

Neta Şirketler Grubu'nda üretilen değerlerin kalitesinin artırılması ve nihayetinde müşteri tatminin sağlanabilmesi için yapılan tüm işlemlerin standardize edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple üst yönetim tarafından belirlenen amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ilke ve politikalar belirlenmiş ve tüm Grup şirketlerinde uygulamalar bu yönde yapılmaktadır.

AMAÇ

Amacımız: Küreselleşme sürecinde grubumuzun dünya lojistik ağında ve hedef pazarlarımızda etkin bir konuma sahip olmasıdır.

İLKELERİMİZ

Entegrasyon: Dünya, Avrupa Birliği ve ülke genelinde lojistik entegrasyonlar sağlamak, global lojistik ağlarına dahil olmak

Planlama: Planlı çalışma düzeni oluşturmak ve uygulamak

Standardizasyon: Lojistikte çağdaş standardizasyon ve sertifikasyonlara sahip olmak

Etkinlik ve Verimlilik: Sektörel verimlilik ve etkinliği artıracak şekilde yapılanmak ve yatırımlar yapmak

Eşgüdüm: Grup şirketlerimiz arasında eşgüdümü sağlamak

Eğitim: Grubumuzdaki insan kaynaklarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak

Teknoloji: Çağdaş ve ekonomik donanım, bilişim, iletişim teknolojilerinden yararlanmak

Esneklik: Farklı lojistik sistem seçenekleri oluşturmak.

 

POLİTİKALARIMIZ

• Türkiye’nin kıtalararası köprü olma özelliğinin ön plana çıkarmak ve bu özellikten iyi faydalanabilmek
grubumuzun, iş etiği, kurumsallaşma, güvenlik, eğitim, çevre koruma ve sürdürülebilir lojistik, serbest ticaret, kamu menfaati, altyapı vd açılardan düzenlemesini ve bu düzenlemeler ışığında müşterilerimize etkin ve verimli lojistik hizmet vermesini sağlamak

• Komşu ülkeler ile lojistik kapsamdaki ticari ilişkileri geliştirmek

• Süreçlerde yeralan işlemlerin basitleştirmek ve hızlandırmak, kısa iş süreçleri oluşturmak

• Uluslararası lojistik karar süreçlerinde katılımcı ve etkin olmak

• Dünya ve Avrupa Birliği lojistik standartları ile mevzuatına uyum sağlamak

• Lojistik Bilgi Teknolojisinden etkin bir şekilde yararlanmak

• Hava ve deniz limanları ile demiryolu aktarma terminallerini lojistik şirketlerin yer aldığı lojistik parklar (konsolidasyon, çapraz sevkiyat, ertelemepostponement, paketleme, kalite kontrol, bakım onarım vd. katma değerli işlemleri gerçekleştirebilen) haline getirmek

• Kombine ve Transit taşımacılığı ülkemize çekmek

• Sektöre yönelik eğitim, yayın, araştırma ve proje çalışmalarını desteklemek

• Sektörler arası işbirliğine dayalı planlama yapmak

• Üniversitelerin, bilimsel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin sektöre katkılarını desteklemek

• Verilen Lojistik hizmetleri ve müşteri portföyümüzü dünya geneline yaymak

PRENSİPLER

Müşteri Odaklılık: Tüm Grup Şirketlerimiz müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterilerimizin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini aşmaya istekli olmalıdır.

Liderlik: Üst yönetim, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki çalışanlarımız grubumuzun özüdür ve çalışanlarımızın tam katılımı yeteneklerinin grubumuz yararına kullanılmasını sağlar.

Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında grubumuzun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

Sürekli İyileştirme: Grubumuzun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, Neta Şirketler Grubunun kalıcı hedefidir.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Grubumuz, Müşterileri ve tedarikçileri ile birbirlerinden bağımsız değildir ve karşılıklı yarar ilişkisi, bütün tarafların artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

ARAÇLAR

Grubumuz bünyesinde yer alan şirketlerimiz ve iştiraklerimiz öncelikle aşağıda yer alan standartları ve kendi iş alanlarına yönelik olan diğer standatları referans alarak yüksek kaliteli çıktılar oluşturmaktadırlar.

• TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI / TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)

• ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

• ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI

• OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

• ISO 27001:2005 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

• BS 25999 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM STANDARDI

• ISO 10002:2004 MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ YÖNETİMİ

• ISO 28000 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ STANDARDI

• ISO 14064-3 STANDARDI SERA GAZI BEYANLARININ DOĞRULANMASI VE ONAYLANMASI STANDARDI